Bouwmethoden

Energiezuinig ontwerpen

Energiezuinig ontwerpen en bouwen worden vaak gedaan via het trias energetica principe, welke uitgaat van een drie stappenplan.


De eerste stap

Beperking van de energievraag.


De tweede stap

Verhogen van het gebruik van duurzame energiebronnen.


De derde stap

Fossiele brandstoffen op een zo efficiënt mogelijke manier benutten.

Besparing

De energiebesparing hangt af van de gekozen strategieën binnen de trias energetica.

Toepassingen

De trias energetica kan breed toegepast worden voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten, de trias energetica volgt een logisch stappenplan, bijdrage aan duurzame maatschappij.

Nadelen

Met het gebruik van de trias energetica is er een risico op een niet pragmatische benadering.

Nul-op-de-meter

Bij nul-op-de-meter bouwen is een gebouw zo ontworpen dat er op jaarbasis netto geen energieverbruik is. Het gebouw wordt voor energievoorziening alleen op het elektriciteitsnet aangesloten. Meestal worden zonnepanelen gebruikt die op jaarbasis het volledige energieverbruik compenseren.

Besparing

De besparing op elektriciteit is 100%. Omdat nul-op-demeter soms niet gehaald kan worden, wordt gerekend met een energiebesparing van 90%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar op (huur) woningen.

Voordelen

Besparing op energielasten, minimale afhankelijkheid van schommelingen in de elektriciteitsprijs, nul-op-demeter benadert de wens van de overheid.

Nadelen

Hogere investeringskosten, vastrechtkosten kunnen tegenvallen, in de winter en op donkere dagen is energie uit de warmte- en elektriciteitsnetten nodig.

All electric

Bij all-electric gebouwen wordt de energievraag compleet voorzien door middel van elektriciteit. All-electric gebouwen worden alleen op het elektriciteitsnet aangesloten. Dit betekent dat warmte elektrisch wordt geproduceerd, bijvoorbeeld met een warmtepomp of WKK.

Besparing

De totale energiebesparing in all-electric gebouwen kan oplopen tot 20%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar bij objecten die op grote afstand van het openbare gasnet liggen of bij projecten waar gekozen wordt voor een gasloos gebouw.

Voordelen

Besparing op energielasten, CO2-neutraliteit kan bereikt worden mits groene stroom wordt gebruikt.

Nadelen

Bij storingen kan niet in licht- en warmtevraag worden voorzien, en het succes van all-electric gebouwen is afhankelijk van de beschikbaarheid van elektrische apparaten.

Off-Grid

Off-grid gebouwen zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet en het openbare gasnet. Dit soort gebouwen voorziet dus compleet in de eigen energiebehoefte. Daarom zijn er buffermogelijkheden voor water en elektriciteit aanwezig, zodat het overschot aan energie in de zomer gebufferd kan worden voor de winterperiode.

Besparing

De energiebesparing is 100%.

Toepassingen

Deze bouwmethode is vooral toepasbaar op locaties met minimale of geen infrastructuur (eilanden, recreatieparken, etc.).

Voordelen

Onafhankelijkheid van openbare infrastructuur en van schommelingen in de energieprijs, duurzaam imago, geen gasverbruik.

Nadelen

Hogere investering, hogere kwetsbaarheid, hoge onderhoudskosten, buffercapaciteiten nog niet voldoende ontwikkeld voor effectieve toepassing.

CO2-neutraal bouwen

Bij CO2-neutrale gebouwen is het doel om de netto CO2-uitstoot te verlagen tot nul. Alle installaties in het gebouw maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. Deze gebouwen beantwoorden aan het primaire probleem van klimaatverandering – namelijk de opwarming van de aarde door de toename van broeikasgassen.

Besparing

De energiebesparing hangt af van de gekozen installaties en bronnen. De milieubesparing is maximaal.

Toepassingen

Deze bouwmethode is breed toepasbaar in gebouwen waar duurzaamheidsoplossingen doorgevoerd kunnen worden.

Voordelen

Meest positieve keuze voor het milieu, draagt bij aan verduurzaming.

Nadelen

Hogere investeringskosten, de bouwmethode is gedreven door terugverdientijd in plaats van financiële overwegingen. Neutrale gebouwen hebben nog steeds CO2-uitstoot, maar die wordt elders gecompenseerd.

Passief bouwen

Bij passief bouwen wordt er slim gebruik gemaakt van bouwmaterialen en -methoden, om een gebouw zo energiezuinig mogelijk te verwarmen en koelen. Hier zijn vaak veel minder installaties voor nodig dan in traditionele bouw. Vaak ligt de nadruk op grondige isolatie, natuurlijke ventilatie en het slim benutten van het invallende zonlicht.

Besparing

De energiebesparing op verwarming en koeling kan ca. 80% bereiken.

Toepassingen

Deze bouwmethode is toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Voordelen

Extreem laag energiegebruik, vermindering van energielasten, hoog thermisch comfort, binnenlucht met een zeer hoge kwaliteit.

Nadelen

Hogere investeringskosten, lange terugverdientijden.

Cradle-to-Cradle bouwen

Bij Cradle-to-Cradle concepten ligt de nadruk op het principe: afval is voedsel. Bij Cradle-to- Cradle bouwen wordt er gekeken naar hoe processen in de bouwsector aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat de klimaatimpact en afvalstromen geminimaliseerd worden. Voor Cradleto- Cradle bouwen is slim materiaalgebruik en nauwe samenwerking tussen projectpartners benodigd.

Besparing

Cradle-to-Cradle ontwerp draagt bij aan het behoud van het milieu door energie- en waterkringlopen te sluiten.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar in het ontwerp van bouwmaterialen. Ook op grote schaal, zowel in architectuur en stedenbouw, is cradle-to-cradle bouwen toepasbaar.

Voordelen

Hergebruik materialen, bijdrage aan gezondere leefomgeving, ontwerpen brengen geen schade toe aan mens en milieu.

Nadelen

Toepasbaarheid moeilijk, implementatie vraagt om intensieve ontwerptrajecten en samenwerking.

Circulair bouwen

De circulaire economie draait om het slimme gebruik van grondstoffen en producten, zodat hun herbruikbaarheid gemaximaliseerd kan worden met minimaal waardeverlies. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat bouwmaterialen hergebruikt worden en dat het gebouw zo wordt ontworpen dat het flexibel ingezet kan worden. Om circulaire gebouwen te realiseren moeten nieuwe materialen en materiaalkringlopen ontworpen worden.

Besparing

Efficiënter gebruik van materialen levert milieu-, kosten-, en energiebesparingen op.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar bij nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Kostenbesparingen, verminderde hoeveelheid afval, langere levensduur van gebouwen door hun flexibele inzetbaarheid.

Nadelen

Toepasbaarheid is vooralsnog moeilijk omdat de herbruikbare materialen nog ontwikkeld moeten worden, circulair bouwen vereist intensieve samenwerkingsverbanden.

Biobased bouwen

Biobased bouwen is een verzamelnaam voor bouwtechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen die in de natuur worden gevonden. Hout, bamboe, riet, stro en sedum zijn voorbeelden van dit soort materialen. Deze materialen zijn minder milieubelastend dan traditionele bouwmaterialen, zoals beton en gips.

Besparing

Efficiënter gebruik van materialen levert milieu- en kostenbesparingen op.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar bij nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Besparing op materiaalkosten. De gebruikte materialen zijn gemakkelijk te verkrijgen en te recyclen.

Nadelen

Bij biobased bouwen moet aan veel regels en standaarden worden voldaan, het gebruik van biobased materialen kan repercussies hebben voor de stevigheid van de constructie en de brandveiligheid van het gebouw.

Elektrotechniek

LED-verlichting

LED-verlichting biedt flexibele verlichtingsoplossingen met lage energielasten en onderhoudskosten. De verlichting is goed dimbaar en is verkrijgbaar in verschillende (regelbare) kleuren.

Besparing

De besparing bedraagt tussen 20% en 60% op verlichting.

Toepassingen

De techniek is toe te passen als basisverlichting, sfeerverlichting, vluchtwegverlichting en buitenverlichting.

Voordelen

Lange levensduur, laag energieverbruik, lage onderhoudskosten.

Nadelen

Marginaal hogere investeringskosten over de levensduur, de prestatie van LED-verlichting is temperatuurafhankelijk.

Dachtlichtregeling

Daglichtsensoren passen het verlichtingsniveau in ruimtes automatisch aan, rekening houdend met het binnenvallende daglicht. Deze systemen kunnen tevens voor besparing op over-gedimensioneerde verlichting zorgen.

Besparing

De besparing bedraagt ongeveer 30% op verlichting.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in alle kunstmatig verlichte ruimten waar daglicht binnenvalt.

Voordelen

Besparing op energielasten, gelijkmatige verlichting gedurende de dag.

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen en aansluiten van de daglichtsensoren.

Aanwezigheidschakeling

Aanwezigheidssensoren schakelen verlichting en eventueel andere installaties (zoals ventilatie) uit wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is. Wanneer iemand zich in het detectieveld van de sensoren bevindt, worden de installaties weer ingeschakeld.

Besparing

De besparing kan oplopen tot 25% op het totale energieverbruik.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in alle kunstmatig verlichte ruimten die niet continu bezet zijn. De techniek kan zowel per ruimte als ook op individuele armaturen worden toegepast.

Voordelen

Besparing op energielasten en het niet onnodig laten branden van verlichting.

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen en aansluiten van de aanwezigheidssensoren.

Monitoringsysteem

Monitoringsystemen zijn systemen die installaties bewaken en/of beheren. Voorbeelden zijn systemen ten behoeve van noodverlichting, werktuigbouwkundige installaties, beveiligingsinstallaties en geïntegreerde systemen.

Besparing

Ca. 12-50% op het totale energieverbruik.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in gebouwen met één of meer van de genoemde installaties.

Voordelen

Besparing op energielasten, verbeterde veiligheid, snellere afhandeling van storingen, lagere onderhoudskosten, meer inzicht in gebruik van gebouwen en installaties (benchmark).

Nadelen

Investeringskosten voor het plaatsen, aansluiten en sturen van het monitoringssysteem.

Gelijkstroomnetten

In gebouwen met een gelijkstroomnet wordt de elektrische energie (deels) aangeleverd als gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Dit vermindert transportverliezen en zorgt ervoor dat er geen of minder omvormers nodig zijn in een gebouw. Gelijkstroomnetten kunnen naast wisselstroomnetten aangelegd worden.

Besparing

De efficiëntievoordelen van gelijkstroomnetten kunnen oplopen tot 10%.

Toepassingen

Deze methode is vooral toepasbaar in nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Vermindering van conversiestappen omdat bijna elk apparaat op gelijkstroom werkt, efficiënte omzetting van energie, duurzame installaties zoals laadpalen van elektrische voertuigen en zonnepanelen kunnen gemakkelijker aangesloten worden op gelijkstroomnetten.

Nadelen

Gelijkstroomnetten zijn moeilijk schakelbaar en hebben hogere investeringskosten.

Werktuigbouwkundige Installaties

(klimaat)

Warmtepomp

Warmtepompen wekken energie op door warmte uit lucht, bodem of water op te nemen en om te zetten naar water of lucht met variërende temperaturen. Warmtepompen kunnen worden ingezet voor verwarming en koeling. Warmtepompen worden aangedreven met een primaire energiebron (vaak elektriciteit).

Besparing

Ca. 12-50% energiebesparing op verwarming of koeling.

Toepassingen

Deze techniek is toe te passen in gebouwen met een warmte- en/of koudevraag.

Voordelen

Besparing op energielasten, geen gasaansluiting nodig voor verwarming of koeling.

Nadelen

Hogere investering, geluidsoverlast, er is ruimte benodigd voor de installatie van de warmtepomp, voor de toepassing van de techniek moeten de traditionele cv-systemen vervangen worden door een lagetemperatuurtraject.

Gasabsorptiewarmtepomp

De gasabsorptiewarmtepomp heeft dezelfde functie als luchtwarmtepompen. Het verschil is dat dit type warmtepomp aangedreven wordt door aardgas in plaats van elektriciteit en zeer efficiënt warmte uit lucht of bodem om kan zetten naar warm of koud water.

Besparing

Ca. 20-60% energiebesparing op verwarming en koeling.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast als er veel draaiuren gemaakt worden en als de warmtevraag continue en hoog is.

Voordelen

Dit type warmtepomp is efficiënter dan de elektrische warmtepomp (en daarom compacter), waardoor de energielasten verminderd worden.

Nadelen

Hogere investeringskosten dan voor elektrische warmtepompen, werkt op een fossiele brandstof, water kan tot maximaal 60 graden Celsius verwarmd worden.

Gecontroleerd klimaatbeheersingssysteem

Software-gestuurde klimaatsystemen gebruiken geavanceerde regeltechnieken om een natuurlijk intern klimaat te bewerkstelligen. Dit soort systemen maakt gebruik van regelbare in- en uitlaatkleppen en sensoren. Door pulserende luchtdrukvariaties aan te brengen worden luchtmoleculen op diffuse wijze voortbewogen in de ruimte.

Besparing

Ca. 25-50% energiebesparing op ventilatie.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast in bestaande panden met klimaatklachten of in nieuwe gebouwen met moeilijk te klimatiseren ruimten.

Voordelen

Besparing op energielasten en onderhoudskosten, verhoogd comfort en vermindering van benodigde luchtkanalen.

Nadelen

Aan de installatie van dergelijke systemen zijn eenmalige licentiekosten verbonden, openstaande ramen of deuren zijn niet toegestaan.

VRF systeem

Een VRF systeem is een warmtepompsysteem dat de koeling of de verwarming van een gebouw op een flexibele manier kan verzorgen. Met dit systeem kan per ruimte individueel gekoeld, verwarmd of ontvochtigd worden.

Besparing

Tot 60% energiebesparing op koeling en verwarming.

Toepassingen

Deze techniek kan toegepast worden in panden met een warmte- en koudevraag die per ruimte varieert.

Voordelen

Besparing op energielasten, ruimten onafhankelijk van elkaar te koelen of verwarmen, individuele regeling per ruimte.

Nadelen

Hoge investeringskosten.

Hoogrendement warmteterugwinning

Bij warmteterugwinning (wtw) wordt de verse, in te blazen lucht opgewarmd met de warmte van de afgezogen ventilatielucht. Dit principe kan ook toegepast worden op (afval)water. Er zijn diverse technieken beschikbaar, zoals het warmtewiel en kruisstroomwisselaars.

Besparing

Tot 90% energiebesparing op ventilatie.

Toepassingen

Deze techniek kan toegepast worden in luchtbehandelingssystemen in veel verschillende typen gebouwen.

Voordelen

Besparing op energielasten en het nuttig gebruiken van afvalstromen.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

Vochtterugwinning met sorptiewielen

De afvoerlucht van gebouwen bevat zowel warmte en vocht die beiden teruggewonnen kunnen worden met een sorptiewiel in het ventilatiesysteem. De oppervlakte van het sorptiewiel bevat een chemische stof die water kan binden of afgeven. Zo kan (warm) water hergebruikt worden.

Besparing

De energiebesparing op bevochtiging bedraagt ongeveer 50-60%. Er kan 65-75% bespaard worden op de verwarming van de lucht.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in nieuwbouwprojecten en grote utiliteitsgebouwen.

Voordelen

Besparing op energielasten, verbetering van het thermisch comfort.

Nadelen

(Marginaal) hogere investeringskosten.

PCM opslag

Phase Change Materials (PCM’s) zijn materialen die gebruikt kunnen worden om warmte op te slaan of af te geven. Dit gebeurt door warmte aan de stoffen toe te voegen of te onttrekken, waardoor een faseverandering van vaste stof naar vloeistof of andersom optreedt.

Besparing

Tot 40% energiebesparing op verwarming, tot 15% energiebesparing op koeling.

Toepassingen

Deze techniek kan toegepast worden in nieuwbouw- en renovatieprojecten en kan in de spouw gespoten worden of als losstaande installatie gebruikt worden.

Voordelen

Besparing op energielasten en onderhoudskosten, kleiner benodigd vermogen voor verwarming en koeling, goede comfortbeleving.

Nadelen

Hogere investeringskosten, werking van het systeem is gevoelig voor ontwerpfouten, tot op heden alleen op kleine schaal toegepast.

Gelijkstroomventilatoren

Deze ventilatoren werken op gelijkstroom, waardoor ze beduidend minder geluidsoverlast veroorzaken en aanzienlijk minder elektriciteit verbruiken.

Besparing

Tot 50% energiebesparing op ventilatie.

Toepassingen

Deze techniek kan toegepast worden in nieuwbouw- en renovatieprojecten en zijn vooral goed toe te passen in deellastgebieden.

Voordelen

Besparing op energielasten, vermindering van de geluidsproductie, langere levensduur dan conventionele ventilatoren, goed en eenvoudig te regelen.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

Pelletkachel

Een pelletkachel is een moderne, volautomatische gestuurde verbrandingskachel, waarin houtpellets verbrand worden. Pelletkachels hebben een optimale verbranding en een zeer hoog rendement, zodat een woning of pand op milieuvriendelijke en betaalbare wijze verwarmd kan worden.

Besparing

De energiebesparing bedraagt ongeveer 50% op verwarming.

Toepassingen

Breed toepasbaar in nieuwbouw en renovatie, voor zowel woningbouw als utiliteit.

Voordelen

Hoog rendement, gemakkelijke bediening, toepasbaar als gezellige warmtebron in woningen.

Nadelen

Hogere onderhoudskosten, geluidoverlast, er is een opslagruimte voor de pellets nodig, er moet een afvoerkanaal geplaatst worden.

Hybride ventilatie

Een hybride ventilatiesysteem kan, afhankelijk van de omstandigheden en de wensen van de gebruiker, zowel natuurlijk als mechanisch ventileren. De stand die gebruikt wordt kan met een geavanceerd controleen regelsysteem ingesteld worden.

Besparing

De energiebesparing bedraagt ca. 90% op ventilatie.

Toepassingen

Deze installatie is vooral toepasbaar in nieuwbouw.

Voordelen

Hoog comfort, combinatie mogelijk van de voordelen van natuurlijke en mechanische ventilatie.

Nadelen

Complexe samenhang van niet-standaard installatietechniek, bouwkunde, architectuur en regeltechniek.

CO2-vraaggestuurde ventilatieroosters

Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem meet met geavanceerde CO2-sensoren de luchtkwaliteit in een ruimte en zorgt ervoor dat de ventilatieroosters verse luchttoevoer toelaten wanneer de luchtkwaliteit daarom vraagt. Deze ventilatieoplossing heeft geen onnodig energieverlies en zorgt tegelijkertijd voor een permanent optimale luchtkwaliteit.

Besparing

De energiebesparing kan tot 60% op ventilatie bedragen.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast in ruimtes waar voor natuurlijke luchttoevoer is gekozen en in ruimtes met een sterk wisselende bezetting (zoals vergaderzalen en onderwijsruimten).

Voordelen

Gezond binnenklimaat met aanzienlijke besparing op energielasten, de ventilatiehoeveelheid kan afgestemd worden op de luchtkwaliteit in de ruimte zodat een betere luchtkwaliteit gerealiseerd wordt.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

Grondventilatiebuis

Onder de grond heerst een stabiele temperatuur tussen de 10 en 12 °C. Met een warmtewisselaar kan hier in de zomer koude lucht voor ventilatie en in de winter warme lucht voor verwarming mee worden gemaakt. Via een grondbuizensysteem met een lengte van ca. 50-100 meter wordt de warme of koude lucht naar het gebouw geleid.

Besparing

Besparing van ongeveer 30% op ventilatie.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast voor woningen en gebouwen op relatief grote percelen.

Voordelen

Besparing op energielasten, investering- en onderhoudskosten. Zonder koelmachine kan er toch een beperkte koeling gerealiseerd worden.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is een manier om ventilatielucht te bevochtigen en te koelen. Bij adiabatische koeling wordt water aan een luchtstroom toegevoegd. Het water vernevelt in de luchtstroom. Om deze faseverandering plaats te laten vinden, wordt energie uit de omringende lucht onttrokken. Dit koelt de omringende lucht af. Deze koude luchtstroom kan vervolgens in ruimtes ingeblazen worden.

Besparing

De energiebesparing op bevochtiging en koeling van de ingeblazen lucht bedraagt ongeveer 90%.

Toepassingen

Deze techniek kan vooral worden toegepast voor ruimtes met lage menselijke bezetting, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten, gemakkelijke installatie.

Nadelen

Hogere relatieve luchtvochtigheid, waardoor ruimtes oncomfortabel kunnen worden, verandering van het verbruik en de dimensionering van de luchtgroep.

Oppervlaktewaterkoeling

De relatief lage temperaturen van oppervlaktewater (rivieren, kanalen en meren) kunnen gebruikt worden om koude lucht of koud water op te wekken voor koeling binnenshuis. Dit gebeurt met een bodemwarmtewisselaar of een wisselaar boven water.

Besparing

Besparing van ongeveer 75% op koeling.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast in gebouwen in de nabijheid van rivieren, kanalen of meren.

Voordelen

Besparing op energielasten, investering- en onderhoudskosten.

Nadelen

Beperkt koelvermogen in de zomer in verband met hogere watertemperatuur, vervuiling van systeem door buitenwater vereist periodiek onderhoud.

Infraroodverwarmingspanelen

Infraroodverwarmingspanelen verwarmen in plaats van lucht mensen. Dit gebeurt door middel van elektromagnetische straling die onzichtbaar is voor het oog. De panelen werken op elektriciteit en hebben geen opwarmtijd nodig, dus ze kunnen direct gebruikt worden wanneer de ruimte in gebruik is.

Besparing

Energiebesparing op verwarming bedraagt 20%, mits de panelen aangedreven worden door duurzaam opgewekte elektriciteit.

Toepassingen

Deze techniek kan worden toegepast als alternatief voor traditionele verwarming, binnen all-electric gebouwen en als lokale oplossing.

Voordelen

Past in een all-electric oplossing, direct beschikbaar (geen opwarmtijd), esthetisch, aangename warmtebeleving.

Nadelen

Zonder duurzaam opgewekte elektriciteit is geen echte verduurzaming mogelijk.

Werktuigbouwkundige Installaties

(water, gassen, transport)

Waterloze urinoirs

Waterloze urinoirs zijn zo gebouwd dat de urine wegstroomt tot voorbij een afsluiter of afsluitende vloeistof. Dit vermindert het watergebruik van toiletten.

Besparing

De besparing op water en onderhoud kan oplopen tot 80%.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar binnen nieuwbouw of renovatie van toiletten met grote bezoekersaantallen.

Voordelen

Vermindering van waterverbruik, vermindering van CO2-uitstoot.

Nadelen

Hogere investeringskosten, vereist goede schoonmaak en ander onderhoud.

Grijswatersystemen

Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. Grijs water kan na behandeling gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuinbevloeiing. Hierbij zijn filters nodig. Voor grijs water wordt vaak een helofytenfilter gebruikt.

Besparing

Waterbesparing van ongeveer 30%.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar in nieuwbouw of renovatie.

Voordelen

Besparing op water, verminderde milieubelasting.

Nadelen

Hogere investeringskosten, aanleg extra leidingnet, lange terugverdientijd.

Hergebruik hemelwater

Hemelwater kan worden opgevangen in een buffer en vervolgens worden gebruikt voor tuinbevloeiing, toiletspoelingen, wasmachines, aanvulling van zwembadwater, enzovoorts. Voor sommige toepassingen is behandeling noodzakelijk.

Besparing

Levert met name een positieve bijdrage aan het milieu door waterbesparing.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar in nieuwbouwof renovatieprojecten waar een behoorlijk oppervlak beschikbaar is voor de opvang van hemelwater. De techniek is ook toepasbaar bij zwembaden.

Voordelen

Besparing op (drink-) waterverbruik.

Nadelen

Hogere investeringskosten, hogere onderhoudskosten.

Hergebruik warm spoelwater

Tijdens het verversen van zwembadwater wordt koud leidingwater aan het bad toegevoegd, welk opgewarmd moet worden tot de gewenste temperatuur. Hiervoor kan het warme spoelwater gebruikt worden. Door middel van een warmteterugwinningsinstallatie kan de warmte van het spoelwater aan het leidingwater afgegeven worden.

Besparing

Levert met name een positieve bijdrage aan het milieu en een lagere energierekening door een besparing op verwarming.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar in binnen- en buitenbaden. De techniek kan binnen nieuwbouwen renovatieprojecten ingezet worden.

Voordelen

Besparing op energiegebruik.

Nadelen

Hogere investeringskosten, hogere onderhoudskosten.

Energiezuinige zwembadpompen

Een groot deel van het energiegebruik in zwembaden wordt gebruikt voor het rondpompen van water, bijvoorbeeld tijdens het verversen van het badwater. Door de installatie van energiezuinige zwembadpompen kan het verbruikte pompvermogen sterk afnemen, waardoor de energieprestatie van het zwembad beter wordt.

Besparing

De besparing op pompenergie kan oplopen tot 85%.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar in binnen- en buitenbaden. De techniek kan binnen nieuwbouw- en renovatieprojecten ingezet worden. Sommige energiezuinige pompen kunnen in combinatie met zonnepanelen worden ingezet.

Voordelen

Besparing op energiegebruik, verminderde geluidsoverlast en een vermindering van het benodigde koelvermogen.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

Verduurzaming

Zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten naar elektrische energie. Er zijn veel verschillende modellen en typen op de markt die op veel verschillende gebouwtypen toegepast kunnen worden.

Besparing

Rendement op eigen geïnvesteerd vermogen van ongeveer 8-12%

Toepassingen

Zonnepanelen kunnen op vrijwel elk gebouw toegepast worden, ook verticaal (op gevels). De ontwikkeling van dunne-film zonnecellen maakt toepassing van zonnepanelen op gebogen oppervlakken en ramen mogelijk.

Voordelen

Besparing op energielasten, minder afhankelijk van prijsaanpassingen elektriciteit, groen imago.

Nadelen

Hogere investeringskosten, esthetisch minder mooi, ruimtebeslag, optimale situering niet altijd mogelijk.

Zonnecollectoren

Een zonnecollector kan zonlicht omzetten in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes, of het verwarmen van tapwater. Ook kan de warmte gebruikt worden om een bron te regenereren. Voor nuttige toepassing is de installatie van een buffervat benodigd.

Besparing

Energiebesparing op warm water ongeveer 50%.

Toepassingen

Zonnecollectoren kunnen op vrijwel alle gebouwtypen toegepast worden, binnen zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten, minder afhankelijk van prijsaanpassingen van energie.

Nadelen

Hogere investeringskosten, alleen geschikt in combinatie met een ander systeem (warmtepomp, cv-ketel), beperkt temperatuurbereik, esthetisch minder mooi, in de winterperiode heeft deze techniek een erg laag rendement.

Thermodynamische panelen

Thermodynamische panelen halen energie uit de omgevingstemperatuur om warm sanitair water (van maximaal 55°C) op te wekken. De thermo-dynamische panelen kunnen boilers (op zowel elektriciteit als gas) vervangen. De panelen kunnen niet alleen energie uit zoninstraling opnemen, maar ook uit de temperatuur van lucht en regen. Daarom kunnen ze het hele jaar door gebruikt worden.

Besparing

De energiebesparing op warm water kan oplopen tot 80%.

Toepassingen

Deze techniek kan vooral toegepast worden in gebouwen met een hoge vraag naar warm water.

Voordelen

Besparing op energielasten, lagere afhankelijkheid van prijsaanpassingen van energie, er kan in meerdere weersomstandigheden energie opgewekt worden.

Nadelen

Hogere investeringskosten.

WKO installatie

Warmte-koude opslag (WKO) installaties maken het mogelijk om in de zomer warmte in de bodem op te slaan (en koude af te nemen) en in de winter koude op te slaan (en warmte af te nemen). Dergelijke opslag van thermische energie maakt het mogelijk voor een aanzienlijk deel in de vraag naar warmte en koude te voorzien.

Besparing

Energiebesparing op warmte en koeling tussen de 50% en 80%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in nieuwbouw met zowel warmte- als koudebehoefte.

Voordelen

Besparing op energielasten, geen gasaansluiting nodig waardoor het mogelijk is een gasloos gebouw te realiseren.

Nadelen

Hogere investeringskosten en monitoringskosten. Koelen verwarmingsvermogen dienen in balans te zijn.

Geothermie

Bij geothermie wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Deze warmte kan worden ingezet voor de verwarming van wijken of kassen of kan worden gebruikt om een bron te regenereren. Het afgekoelde water gaat retour in de grond en kan later weer worden gebruikt.

Besparing

Energiebesparing op warmte en koeling tot 80%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar voor grootschalige projecten zoals woonwijken of kassencomplexen.

Voordelen

Besparing op energielasten, geen gasaansluiting nodig.

Nadelen

Hogere investeringskosten, alleen op grote schaal kosteneffectief, lange vergunningstrajecten noodzakelijk.

Riothermie

Riothermie is de naam voor het principe waarmee thermische energie uit afvalwater in het riool kan worden teruggewonnen. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van gebouwen of installaties, die zich in de buurt van de betreffende riolering bevinden.

Besparing

De energiebesparing op warmte bedraagt ongeveer 50%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in gebieden waar nieuwe riolering wordt aangelegd.

Voordelen

Besparing op energielasten.

Nadelen

Hogere investeringskosten, lagere leveringszekerheid, nog geen standaardisatie van systemen, voorlopig kan deze techniek alleen nog toegepast worden op kleine schaal.

Windturbines

Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator omgezet kan worden in elektrische energie. Windturbines zijn er in vele soorten en maten en ze kunnen een horizontale of verticale draaias hebben.

Besparing

De energiebesparing is sterk afhankelijk van het type en het aantal turbines, de locatie van de turbines en de hoogte van de rotor. De energiebesparing bedraagt tussen 50% en 80%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in gebieden met voldoende gemiddelde windsnelheden en voldoende ruimte.

Voordelen

Besparing op energielasten, minder afhankelijk van prijsaanpassingen elektriciteit.

Nadelen

Hogere investeringskosten, geluidsoverlast, vergunningsverplichting, publieke opinie.

Venturi windturbines

Bij een venturi windturbine wordt een vleugelvormige mantel om de rotor van de windturbine geplaatst. Dit creëert lokaal een verhoogde windsnelheid, waardoor er (marginaal) meer energie opgewekt kan worden dan met traditionele windturbines.

Besparing

De venturi windturbines zijn iets efficiënter dan traditionele windturbines. De energieopbrengst is afhankelijk van locatie en hoogte. De energiebesparing bedraagt tussen 50% en 80%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in gebieden met voldoende gemiddelde windsnelheden en voldoende ruimte.

Voordelen

Besparing op energielasten, minder afhankelijk van prijsaanpassingen elektriciteit.

Nadelen

Hogere investeringskosten, geluidsoverlast, vergunningsverplichting, publieke opinie.

HRe ketels

Een HRe ketel is een cv-ketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. De ketel kan gas heel efficiënt omzetten in elektriciteit. Daarmee is een HRe ketel voordeliger voor het milieu dan een gewone HR-107 combiketel.

Besparing

De besparing hangt af van de specifieke gas en elektriciteitsvraag in een gebouw. De energiebesparing ligt rond de 20%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar op grotere schaal en daar waar voldoende warmtevraag en elektriciteitsvraag aanwezig is.

Voordelen

Besparing op energielasten, minder afhankelijk van prijsaanpassingen elektriciteit, gunstige milieu-eigenschappen.

Nadelen

Hogere investeringskosten, geen echt groene stroom.

Brandstofcellen

Een brandstofcel wekt op elektrochemische wijze elektriciteit en warmte op. In de brandstofcel worden waterstof en zuurstof samengebracht om elektriciteit, warmte en water te produceren. Dit proces kan ook omgekeerd worden om waterstof te produceren. Door waterstof op te slaan kan de brandstofceltechnologie ook als opslag werken.

Besparing

De productie van elektriciteit met een brandstofcel is bijna tweemaal zo efficiënt als conventionele opwekking.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in gebouwen met voldoende elektricitieitsen warmtevraag.

Voordelen

Emissiesarme opwekking van elektriciteit, geruisloos (geen draaiende delen).

Nadelen

Hogere investeringskosten, hogere onderhoudskosten, nog niet op grote schaal toepasbaar, licht ontvlambaar, negatieve publieke opinie waterstofopslag.

Energy wall

De energy wall is een compleet gevelsysteem dat isolatie en koudebrugvrij bouwen combineert met de opwekking van elektriciteit middels dunne-film zonnepanelen in de gevel. De dunne-film zonnepanelen kunnen op veel verschillende oppervlakken toegepast worden, waardoor de gevel flexibel vormgegeven kan worden.

Besparing

De energy wall vermindert de energievraag door verbeterde isolatie. Mits goed geschaald kan de energy wall in 100% van de elektriciteitsvraag voorzien.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar bij nul-op-demeter projecten waar gevel-renovatie of nieuwbouw plaatsvindt.

Voordelen

Vermindering energielasten, korte terugverdientijd, esthetisch aangenaam, duurzame uitstraling.

Nadelen

Hogere investeringkosten, vereist periodiek onderhoud.

Kinetische façade

Kinetische façades kunnen zich beter aanpassen aan wisselende weersomstandigheden dan statische façades. Daarom kunnen deze kinetische façades, afhankelijk van hun ontwerp, verschilende functies hebben. Zo kunnen ze ventileren, het invallende daglicht regelen en energie opwekken.

Besparing

De besparing hangt af van het type façade en de functies die de façade moet vervullen.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar bij nieuwbouwprojecten en gevelrenovaties.

Voordelen

De façades kunnen kostenbesparingen opleveren op functies als ventilatie, verlichting en energie, de façades kunnen zich automatisch aanpassen aan weersomstandigheden, zodat optimale binnencondities gerealiseerd kunnen worden.

Nadelen

Hogere investeringskosten, kostenbesparingen zijn seizoens- en tijdsafhankelijk.

Zonthermisch dak

Zonthermische daken slaan hoge temperaturen (zomer en overdag) en lage temperaturen (winter en nacht) op en geven die via een warmtewisselaar af aan de gebruiker. Hiermee zijn flinke energiebesparingen mogelijk.

Besparing

Het zonthermische dak kan elk jaar tot 1,8 GJ/m2 opbrengen. Op deze manier kan in de gehele warmte- en koudevraag voorzien worden.

Toepassingen

Deze techniek is toepasbaar op zowel vlakke als hellende daken zonder beschaduwing, met name in combinatie met open of gesloten bronnen.

Voordelen

Besparing op energielasten, het dak is flexibel inpasbaar met aanvullende mogelijkheden zoals het sneeuwvrij houden van het dak en het behoud van de thermische balans in de bodem.

Nadelen

Hogere investeringskosten, mogelijkheid op lekkages.

Glasvezel collectoren

Glasvezel zonnecollectoren volgen de zon van zonsopgang tot zonsondergang en focussen het zonlicht naar een brandpunt binnen het gebouw. Vanaf dit brandpunt wordt het licht via glasvezelkabels door het gebouw verspreid. Speciale lichtarmaturen stralen de zonnestralen de ruimtes binnen. De lichtkwaliteit in het gebouw wordt hierdoor verbeterd.

Besparing

De besparing op verlichting bedraagt ongeveer 60%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar bij grote gebouwen zoals ziekenhuizen, voor kamers/ werkplekken die niet direct aan een raam liggen.

Voordelen

Vermindering energielasten, goede lichtkwaliteit, comfortable woon- en werkomgeving.

Nadelen

Hogere investeringskosten, de conventionele verlichting kan niet helemaal vervangen worden omdat op donkere dagen extra verlichting nodig is.

PowerNEST

PowerNEST installaties worden op daken van hoge gebouwen geïnstalleerd en kunnen zowel zonne- als windenergie opwekken. Door de horizontale vinnen op de installatie wordt de wind lokaal versneld. Binnen in de installatie wordt een windturbine met een verticale as aangedreven.

Besparing

PowerNEST kan in 100% van de energievraag van het gebouw.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar op hoge gebouwen. De techniek kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten toegepast worden.

Voordelen

Vermindering energielasten, geen geluidsoverlast, lage ruimtebenodigdheid, vermindering CO2-uitstoot.

Nadelen

Hoge investeringskosten, de energieopbrengst is afhankelijk van lokale windsnelheden en gebouworiëntatie.

Asphaltcollectoren

Met asfaltcollectoren wordt een geasfalteerde weg voorzien van leidingen waarin water door de zon kan worden opgewarmd. Deze techniek wordt met name gebruikt voor het regenereren van bronnen.

Besparing

De asfaltcollectoren kunnen elk jaar tot 1,0 GJ/m2 opbrengen.

Toepassingen

Deze techniek is voornamelijk op kleine schaal toepasbaar bij asfaltwegen dicht bij bronnen.

Voordelen

Besparing op energielasten, de collectoren zijn flexibel inpasbaar met aanvullende mogelijkheden zoals het sneeuwvrij houden van de weg, het behoud van de thermische balans in de bodem, het koelen van de weg waardoor de wegen langer mee gaan.

Nadelen

Hogere investeringskosten, mogelijkheid op lekkages.

Energy glass

Energy glass is een verzamelnaam voor glassoorten die middels verschillende principes energie besparen. Smart energy glass is in staat zonnestraling te dimmen en tegelijkertijd het ongebruikte licht om te zetten in elektriciteit. High tech verwarmingsglas levert een basisisolatie en verwarming.

Besparing

De energiebesparing is afhankelijk van het soort glas. Er kan bespaard worden op zowel elektriciteit als gas.

Toepassingen

Deze techniek is breed toepasbaar in zowel nieuwbouw en renovatieprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten (verlichting, verwarming, koeling), betere benutting van de ruimtes direct aan de ramen.

Nadelen

Hogere investeringskosten, mogelijkheid op lekkages.

Isolerende raamfolie

Isolerende raamfolie verhoogt de isolatiewaarde van enkel glas en dubbel glas. Er zijn verschillende typen raamfolie, die ofwel tegen ramen, ofwel tussen kozijnen worden bevestigd. De meeste folies houden thermische energie binnen. Andere folies hebben een zonwerende werking.

Besparing

De energiebesparing is afhankelijk van het type folie, maar de besparing op ruimteverwarming kan oplopen tot 40-50%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in (kleinschalige) renovatieprojecten.

Voordelen

Besparing op energielasten, verhoogd thermisch comfort, isolerend raamfolie is goedkoper dan het vervangen van glas, korte terugverdientijd.

Nadelen

Het folie gaat maar een paar jaar mee, er kunnen luchtlekken ontstaan.

Warmtekrachtkoppeling

Met een warmtekracht – koppeling (WKK) installatie wordt tegelijkertijd elektriciteit en warmte opgewekt met een hoog rendement. Een WKK kan gevoed worden met verschillende brandstoffen, zoals gas, elektriciteit en biomassa.

Besparing

De energiebesparing is afhankelijk van de brandstof en het rendementsverschil tussen centrale opwekking en opwekking met een WKK installatie. Het rendementsverschil kan oplopen tot 30%.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar in gebouwen met een constante warmte- en een elektriciteitsvraag. Deze techniek kan bijvoorbeeld toegepast worden in kassen en in zwembaden.

Voordelen

Besparing op energielasten, hoog rendement, weinig transportverliezen.

Nadelen

Hogere investeringskosten, geen echt groene stroom.

Bio-energie

Onder bio-energie vallen elektriciteit, warmte of gas die gewonnen zijn uit organisch materiaal (biomassa) zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest. Biomassa kan op verschillende manieren duurzame energie leveren.

Besparing

Er zijn zeer veel mogelijkheden om energie te besparen met bio-energie.

Toepassingen

Deze techniek is vooral toepasbaar voor mobiliteit (biogas) en de bebouwde omgeving (elektriciteit door verbranding). De aanlevering van grote hoeveelheden biomassa is hierbij van belang.

Voordelen

Besparing op fossiele brandstoffen.

Nadelen

Niet-duurzame productie van grondstoffen (concurrentie landbouw en bosbouw), laag rendement, variërende energieproductie, luchtvervuiling.

Beheer en Onderhoud

Onderhoud en exploitatie

Om onderhoud en exploitatie inzichtelijk te maken, wordt een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Het MJOP geeft u in één oogopslag de te verwachten kosten voor onderhoud of vervanging, op de korte en de lange termijn weer. Zo weet u direct wat u jaarlijks moet reserveren om deze kosten over een langere periode gedekt te hebben en voorkomt u onverwachte onderhoudsuitgaven.

Besparing

U kunt besparen op exploitatiekosten en investeringskosten.

Toepassingen

MJOP’s kunnen worden opgesteld voor de bestaande bouw, renovatie, verduurzamingstrajecten, assetmanagement en portefeuilliebeheer.

Voordelen

Lagere budgetten voor onderhoud benodigd, verlaging van interne kosten, mogelijkheden tot verduurzaming.

Nadelen

Intensief voortraject noodzakelijk voor het opstellen van het MJOP, het MJOP dient continu bijgehouden te worden.

Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de gehele levensduur van een gebouw financieel te beoordelen. De LCC verschaft inzicht in de werkelijke kosten van uw investeringen. Onze adviseurs kunnen u ontzorgen door opties te geven in: materiaalkeuze, het afwerkniveau en energieverbruik van de installaties. Hiermee bespaart u veel geld tijdens de exploitatiefase.

Besparing

U kunt besparen op exploitatiekosten en vervangingskosten.

Toepassingen

LCC kan gebruikt worden voor bestaande bouw, renovatie- en verduurzamingstrajecten en assetmanagement.

Voordelen

Lagere exploitatiekosten, keuzemogelijkheden m.b.t. bedrijfsvoering (mate van investering), mogelijkheden tot verduurzaming.

Nadelen

Invloed van inflatie wordt buiten beschouwing gelaten, LCC dient jaarlijks getoetst te worden aan de ambities van de organisatie.

Contractmanagement

Veel organisaties zijn zich gaan richten op hun kernactiviteiten. Uitvoering van activiteiten die ze niet in eigen beheer kunnen of willen uitvoeren, besteden ze uit aan andere partijen. Om een goed overzicht te houden op contracten is contractmanagement essentieel. Denk hierbij aan prestatiecontracten zoals DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) en ESCO (Energy Service Company).

Besparing

U kunt besparen op interne kosten en exploitatiekosten.

Toepassingen

Contractmanagement kan toegepast worden voor bestaande bouw, renovatie, verduurzamingstrajecten en assetmanagement.

Voordelen

Zekerheid, optimale afstemming en monitoring van prestaties, ontzorgen van eigen personeel.

Nadelen

Intensief voortraject waarbij prestatiefactoren worden bepaald, intensieve monitoring van afspraken benodigd.

test batterij


Besparing


Toepassingen


Voordelen


Nadelen